Celem projektu jest 'Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjętom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19' polegającym na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ( pielęgniarek).

Wartość projektu: 21482,24 zł
Okres realizacji: 01.05.2021 - 31.08.2021

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. 'Pomorskie S.O.S.' ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Środki uzyskane w ramach grantu przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. Mowa tutaj o pracownikach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu placówki zostaną wyposażone m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 374 400 zł, w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie - 130 800 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie - 142 800 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku - 100 800 zł

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Pomorskie pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są między innymi pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.